serwery

hosting

domeny

strony www

Regulamin
Serwery.i7.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

 1. Serwis internetowy działający pod adresem serwery.i7.pl prowadzony jest przez INiT7 Jacek Adamkiewicz, NIP 5820007357, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:
  Braniewo, ul. Moniuszki 20,
  adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@7.com.pl,
  numer telefonu: +48 556443300.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Świadczonych Elektronicznie w ramach serwisu serwery.i7.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego;
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
  3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozdział 2. Definicje użytych w Regulaminie określeń.

 1. Formularz Rejestracji  - formularz służący do utworzenia Konta Użytkownika dostępny na stronie internetowej serwisu.
 2. Konsument  - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Użytkownika - nazwa (login) oraz hasło podane przez Użytkownika, identyfikująca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym mogą być gromadzone dane Użytkownika.
 4. Okres Abonamentowy - czas, na jaki została uruchomiona opłacona usługa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg miesięcy - okres 12 kolejnych miesięcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego.
 5. Regulamin  - niniejszy regulamin Serwisu.
 6. Serwis -  serwis internetowy dostępny pod adresem: serwery.i7.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca - INiT7, numer NIP 5820007357, 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 20.
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 9. Usługa Świadczona Elektronicznie - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach i za pośrednictwem serwisu.

Rozdział 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca umożliwia w ramach Serwisu korzystanie z Usług Świadczonych Elektronicznie takich jak:
  1. usługa hosting www,
  2. usługa serwera (serwerów VPS),
  3. udostępnienie powierzchni dysku,
  4. udostępnienie pasma łącza oraz uruchomienie dostępnych elementów składowych zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej lub w ofercie wysłanej poprzez wiadomość e-mail,
  5. usługa obsługi rejestracji i odnowień domen internetowych i utrzymaniem danych na serwerach,
  6. usługa serwisu technicznego,
  7. usługa certyfikatu SSL.
  8. prowadzenie Konta Użytkownika,
 2. Usługi są świadczone na rzecz Usługobiorców w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści i materiałów reklamowych, które są integralną część Serwisu.

Rozdział 4. Warunki świadczenia i zawierania umów usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie usług określonych w rozdziale 3 pkt 1 ppkt 1 do ppkt 7 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne. Usługi dostępne są po ich opłaceniu.
 2. Wysokość opłat za świadczenie usług podana jest na stronie Serwisu oraz w zależności od wybranej usługi.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Usługobiorca składając zamówienie, składa ofertę kupna usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 4. Cena usługi uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Płatności, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy IBAN PL 48 1440 1185 0000 0000 0513 3696 lub elektronicznych serwisów płatności (jeżeli są udostępnione) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia płatnej usługi.
 6. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 7. Operatorem płatności jest - brak obecnie operatora płatności.
 8. Realizacja usługi będącej przedmiotem zamówienia następuje po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z cennikiem Serwisu.
 9. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na hostingu www zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na udostępnieniu serwera zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni dysku jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na obsłudze rejestracji i odnowień domen internetowych zawierana jest na czas określony. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta. Jeśli Usługobiorca rejestruje domenę za pośrednictwem Usługodawcy, umowa dochodzi do skutku wyłącznie pomiędzy Usługobiorcą, a podmiotem świadczącym usługi rejestracji domeny internetowej, natomiast Usługodawca występuje tylko w roli pośrednika. W takich przypadkach Usługobiorcę obowiązują również regulaminy oraz warunki podmiotu świadczącego usługi rejestracji domeny internetowej.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na udostępnieniu pasma łącza zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na obsłudze technicznej zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi. Pomoc jest świadczona w dni robocze pocztą elektroniczną lub telefonicznie w wyznaczonych godzinach pracy. Usługodawca nie udziela bezpośredniej pomocy klientom Usługobiorcy, chyba, że umowa stanowi inaczej.
  7. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na usługach związanych z certyfikatem SSL zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  8. Umowa o świadczenie Usługi Świadczonej Elektronicznie polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 11. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być zlecone do wykonania współpracownikom lub podwykonawcom.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca nie ma prawa naruszać ustawowych zakazów poprzez swoją prezencję internetową, jak również poprzez zamieszczone materiały i banery.
 15. Pod rygorem natychmiastowego zawieszania świadczenia usług, Usługobiorca jest zobowiązany do niewykonywania poniższych czynności, wykorzystując zasoby udostępnione dla Usługobiorcy przez Usługodawcę:
  1. nieupoważnione włamywanie się do obcych systemów komputerowych (hackowanie);
  2. prowadzenie ataków DDOS;
  3. utrudnianie działania obcym systemom komputerowym poprzez wysyłanie/przekierowywanie strumienia danych i/lub e­maili (SPAM/mail­bombing);
  4. poszukiwanie otwartych punktów dostępu do systemów komputerowych (port scanning);
  5. wysyłanie maili do osób trzecich w celach reklamowych, o ile adresat nie wyraził na to zgody;
  6. fałszowanie adresów IP, nagłówków e­mail i news, jak również rozprzestrzenianie wirusów;
  7. instalowanie serwerów gier, chyba że postanowiono inaczej lub oferta przewiduje instalacje gier.
  8. instalacji aplikacji opartych o pracę na tzw. proxy przez PHP, aplikacji służących do automatycznego dodawania wpisów na blogach, katalogowania, sprawdzania pozycji w wyszukiwarkach, masowego "pingowania" itp., chyba że postanowiono inaczej lub oferta przewiduje w/w.

Rozdział 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług.

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o Usługi Świadczone Elektronicznie o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta użytkownika).
 2. Okres wypowiedzenia:
  1. Dla usługi hosting www: Umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny Okres Abonamentowy, jeśli nie została wypowiedziana przynajmniej 30 dni przed zakończeniem trwającego Okresu Abonamentowego lub w okresie testowym trwającym 14 dni od daty uruchomienia hostingu, chyba że strony ustaliły inaczej.
  2. Dla usługi serwerów: Umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny Okres Abonamentowy, jeśli nie została wypowiedziana przynajmniej 30 dni przed zakończeniem trwającego Okresu Abonamentowego, chyba że strony ustaliły inaczej.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Świadczonych Elektronicznie przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Świadczonych Elektronicznie za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@i7.com.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od momentu zgłoszenia.
  4. W przypadku reklamacji Usługobiorcy będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 21 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Rozdział 7. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Rozdział 8. Własność intelektualna.

 1. Wszystkie zamieszczone utwory (zdjęcia, grafiki itp) i inne treści wykorzystywane lub zamieszczone w Serwisie co do zasady są chronione przez prawo autorskie. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez zgody uprawnionego podmiotu, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu może stanowić naruszenie prawa autorskiego i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Rozdział 9. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników w usłudze hosting www.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych Użytkowników w usłudze serwera.
 3. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis lub wiadomość e-mail zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. W celu polubownego rozwiązania sporu Konsument może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.